Projektové dny v angličtině v ZŠ Havlíčkova ulice

 

Ve dnech 10. a 11.06.2010 vyučující anglického jazyka realizovali projekt zvaný „Happy English Days“. Projekt se týkal žáků 5. třídy. Pro tyto děti se v těchto dnech stala jediným vyučovacím předmětem angličtina a celý den strávily se svým vyučujícím anglického jazyka.
Každý z učitelů si s náplní projektových dnů poradil po svém. Společné pro všechny však bylo ukázat žákům použití cizího jazyka v praktickém životě a reálných situacích. Obsah projektu byl přizpůsoben schopnostem, ale především zájmům žáků v jednotlivých skupinách. Forma výuky tedy byla pomocí metod činnostního učení, kreativních a interaktivních úkolů. Dalším cílem bylo hravou a zábavnou formou shrnout a zopakovat dovednosti a znalosti cizího jazyka osvojené během tohoto školního roku a především motivovat žáky do dalšího vzdělávání v této pro život velmi významné oblasti.


Ústředními tématy bylo město, transport, vyjádření cesty a jídlo (restaurace). Na své si mohl přijít úplně každý. V průběhu dvou projektových dnů žáci podle instrukcí sdělovaných v angličtině vyráběli s paní učitelkou Dosedělovou připínáček se symbolem své skupiny, na hřišti si zacvičili, zasoutěžili a zahráli nejrůznější pohybové a míčové hry, v jídelně si vyzkoušeli situace v restauraci a obsloužili jídlem a pitím svého kamaráda. Neméně zajímavý program měli i žáci s panem učitelem Tržilem, kde svoji schopnost pohotové reakce na anglické instrukce a pokyny mohli prověřit při kreslení obrázků, svoje řečové dovednosti při tzv. běhacím diktátu a znalost slovní zásoby při dramatizaci sportů a koníčků.
Další den si děti zahrály šipkovanou. Cestu samozřejmě označily jak jinak než slovními pokyny. Během ní odeslaly pohledy, které předtím napsaly, a pro zopakování vzájemně vyhláskovaly v angličtině svoji adresu kamarádovi, který jim pohled adresoval. Šipkovanou jsme ukončili v parku anglickými písněmi při kytaře za doprovodu pana učitele Tržila. Nechybělo učení v přírodě, kdy děti opravdu dychtivě hledaly ve slovníku pojmenování pro jednotlivé atrakce v parku a s nadšením nám předvedly, jak si vše už pamatují. Již při šipkované v ulicích a okolní přírodě pojmenovávaly anglicky vše, co jsme viděli kolem nás, a opakovaly si známá fakta o našem městě. Následně nové poznatky použily v projektu „Naše město“, který po návratu z parku měly vypracovat.


Všechny činnosti byly samozřejmě provázeny ústními, někdy i písemnými pokyny, příkazy a instrukcemi v anglickém jazyce. Mluvit česky jsme se snažili opravdu minimálně. Myslím si, že tato snaha se promítla i do myšlení dětí, které se i mezi sebou pokoušely dorozumět v cizím jazyce a často za námi přicházely s otázkou: „Jak mám říct, že….?“. V podobném hravém a zábavném duchu probíhal i projektový den žáků 4. třídy 17.06.2010 pod vedením paní učitelky Dvořákové a Kabelkové.


O tom, že se dětem projektové dny „Happy English Days“ a práce s cizím jazykem opravdu líbily, svědčí nejen jejich velmi kladné hodnocení (citace: Byla bych ráda, kdybychom tento program měli i příští rok; Už se těším na zítřek apod.), ale i to, že svůj volný čas o přestávkách z vlastní iniciativy vyplňovaly hrami v anglickém jazyce.
Neříkám, že jsme se naučili moc nového, ale cíle – motivovat žáky a probudit v nich  kladný vztah k učení se cizímu jazyku a ukázat jim jeho použití ve skutečném životě hravou a nenásilnou formou - bylo dosaženo. A o to hlavně šlo.
Závěrem bych za celý tým angličtinářů chtěla popřát nejen všem dětem, ale i jejich rodičům krásné prázdniny a hodně úspěchů v dalším učení se jazykům.
Mgr. Yvona Dosedělová